ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden die op onze dienstverlening van toepassing zijn. Offerte Partner B.V. beheert meerdere websites waar bezoekers de mogelijkheid wordt geboden om meerdere offertes aan te vragen om zo een specifieke dienst te kunnen vergelijken. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de websites van Offerte Partner.

BEGRIPPEN

Offerte Partner : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Offerte Partner B.V. geregistreerd onder KvK-nummer 74308114

Partner(s): zakelijke dienstverleners – organisaties en natuurlijke personen – die met Offerte Partner B.V. een overeenkomst sluiten met als doel van Offerte Partner offerte aanvragen te ontvangen.

Gebruiker(s): de aanvrager, de organisatie of natuurlijk persoon – die een offerte aanvraagformulier invult via een van de websites van Offerte Partner B.V


TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn:

1. Van toepassing op elke offerteaanvraag die de gebruiker via deze website kan doen. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldend tussen Offerte Partner en de gebruiker wanneer u een offerteaanvraag plaatst.

2. bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de aanvraag van een offerte door Offerte Partner wordt ingeschakeld. Tenzij de gebruiker dit uitdrukkelijk schriftelijk met Offerte Partner is overeengekomen kan er afgeweken worden van deze algemene voorwaarden.

3. van toepassing wanneer de gebruiker  een offerte aanvraag doet via deze website, waarmee men uitdrukkelijk instemt met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

4. Op de website’s van Offerte Partner kunnen gebruikers gratis en bovendien geheel vrijblijvend een offerteaanvraag doen gebaseerd op de beschreven dienstverlening.

UITVOERING AANVRAAG

5. De gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

6. Offerte Partner stuurt uw offerte aanvraag aan een zorgvuldig geselecteerd aantal partners die vervolgens de door uw gezochte dienstverlening aanbieden.

7. Offerte Partner brengt met haar dienstverlening vraag en aanbod bij elkaar echter ze is geen partij bij de eventuele overeenkomst die gebruiker en een potentiële partner met elkaar sluiten.

OFFERTE AANVRAAG

8. Als Offerte Partner uw offerte aanvraag ontvangt, beoordeelt zij deze aanvraag. Als de aanvraag compleet is, stuurt zij deze door aan de partners die Offerte Partner gebaseerd op de gegevens uit uw offerteaanvraag voor u heeft geselecteerd.

9. Offerte Partner garandeert niet dat de partners contact met u opnemen echter zal zich wel inspannen hiervoor.

PRIVACY VOORWAARDEN

10. Offerte Partner beschermt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als de gebruiker meer informatie hierover wenst dan verwijst Offerte Partner naar haar Privacy Voorwaarden voor de aanvrager.

AANSPRAKELIJKHEID

11. Offerte Partner is alleen aansprakelijk voor directe schade van u, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Offerte Partner maar niet voor schade die mogelijk indirect is ontstaan via een partner. 

12. Offerte Partner is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de uw verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

13. Offerte Partner is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen en/of nalaten van een partner.

14. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Offerte Partner.

TOEPASSELIJK RECHT

15. Op de rechtsverhouding tussen Offerte Partner en de gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.

Heeft u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres: info@offertepartner.nl.

Hoe werkt het?

U doet een
offerteaanvraag

U ontvangt een
bevestiging per e-mail

U ontvangt meerdere offertes
van geselecteerde partijen

U kiest de beste factoringpartijen
ontvang extra korting

factoring-offerte Copyright © | Alle rechten voorbehouden